Telerau ac Amodau

Rhybuddion Lleol-i

Trwy gofrestru ar gyfer rhybuddion Lleol-i, rydych yn deall y byddwch chi’n derbyn gwybodaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin sy’n gysylltiedig ag aelodaeth, digwyddiadau, cynnyrch, cynigion a gwasanaethau Lleol-i. Bydd y wybodaeth rydych yn ei derbyn ond yn berthnasol i’r rhybuddion rydych wedi gofyn am eu derbyn.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn parchu eich preifatrwydd ac ni fyddant yn gwerthu gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’ch cofrestriad i unrhyw drydydd parti.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw’r hawl i wrthod cofrestriadau neu waredu cofrestriadau o’r system.

Trwy dderbyn Rhybuddion Lleol-i, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r holl Delerau ac Amodau a nodwyd yma yn ogystal â’r Telerau ac Amodau sydd ynghlwm â’r defnydd o’r Wefan ar y dolenni isod.

Mae’n bosibl y bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn newid y Telerau ac Amodau hyn o bryd i’w gilydd. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio’r Telerau ac Amodau yn gyson. Bernir eich bod wedi derbyn unrhyw Delerau ac Amodau diwygiedig os byddwch chi’n parhau i ddefnyddio’r Wefan a Rhybuddion Lleol-i ar ôl i’r Telerau ac Amodau gael eu newid.

Mae’n bosibl yr ychwanegir at y Telerau ac Amodau hyn o bryd i’w gilydd gan Delerau ac Amodau ychwanegol a chaiff y rhain eu dangos ar ffurflenni cais perthnasol neu fel rhan o unrhyw broses gofrestru sy’n cael ei chynnwys ar y Wefan.

Gallwch dynnu’ch cais am dderbyn rhybuddion yn ôl neu ganslo eich cofrestriad ar unrhyw adeg trwy fewngofnodi i’ch cyfrif https://alerts.carmarthenshire.gov.uk/Account/Login neu drwy gysylltu â’r gwasanaethau cwsmeriaid drwy ffonio 01267 234567 (mae’r llinellau ar agor o 9am hyd 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc).

Cysylltu â’r Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae ein manylion cyswllt ar gael isod..

Cyngor Sir Caerfyrddin,
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP
Rhif Ffôn: 01267 234567
direct@carmarthenshire.gov.uk

Telerau ac Amodau Arolwg Ordnans

Caiff y mapiau Arolwg Ordnans sydd ar y wefan hon eu darparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin dan drwydded gan yr Arolwg Ordnans er mwyn i'r cyhoedd allu cyrchu gwasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin a'r wybodaeth a ddelir ganddo.

Mae defnyddio'r data hwn yn amodol ar y telerau a'r amodau canlynol.

Rhoddir ichi drwydded anghyfyngedig, ddifreindal, ddiddymadwy a hynny'n unig er mwyn cael golwg ar y Data Trwyddedig at ddibenion anfasnachol ar gyfer y cyfnod y mae ar gael gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Nid oes hawl gennych i gopïo, isdrwyddedu, dosbarthu, na gwerthu'r Data Trwyddedig i drydydd partïon, na'i gyflwyno ar unrhyw ffurf arall.

Cedwir hawliau trydydd parti i orfodi amodau'r drwydded gan yr Arolwg Ordnans.

Mae hawl gan ddefnyddwyr i gael un map papur argraffedig i arddangos gwasanaeth gan y cyngor, ac ni ddylid defnyddio'r map at unrhyw ddiben arall.

Hawlfraint Arolwg Ordnans

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 100023377 (2017)

I gael rhagor o wybodaeth am drwydded a chynnyrch yr Arolwg Ordnans, cysylltwch â'r Arolwg Ordnans: http://www.ordnancesurvey.co.uk

Eiconau Map

Casgliad Eiconau Map
Creative Commons 3.0 BY-SA
Awdur: Nicolas Mollet