Ymgynghoriad ar Gyllideb 2018/21

Teitl: Ymgynghoriad ar Gyllideb 2018/21

Adain o'r Cyngor:

Y Cyfnod Ymgynghori: 27 TACH 2017 a 07 ION 2018 23:59pm.

Y Gynulleidfa:

Pob preswylydd, busnes a chorff trydydd sector

Ardal:

Sir Gaerfyrddin

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Er mwyn gosod cyllideb gytbwys, mae'n rhaid i'r Cyngor nodi a chyflawni gwerth £31 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf (2018-2021). Mae hyn yn deillio o bwysau economaidd a demograffig, megis llai o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru a mwy o alw am wasanaethau lleol.

Wrth wneud penderfyniadau anodd ynghylch ei wasanaethau, hoffai'r Cyngor gael eich barn ynghylch ei gynigion. Mae cyfanswm o 20 cynnig wedi eu nodi er mwyn cael sylwadau arnynt, a byddant yn cael eu hystyried ochr yn ochr ag opsiynau 'rheoli' eraill megis trefniadau caffael, strwythurau staffio a swyddogaethau mewnol/cefn swyddfa.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus llawn ynghylch cynigion y gyllideb yn cael ei gynnal o 27 Tachwedd 2017 tan ddydd Sul 7 Ionawr 2018.
Erbyn mis Chwefror 2018, mae angen i Fwrdd Gweithredol y Cyngor lunio cyllideb ddrafft i'w chyflwyno i'r cyngor llawn.


Sut mae cyfrannu

Yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus bydd y Cyngor yn cynnal ymarfer ymgynghori helaeth gan wahodd preswylwyr lleol, busnesau, cymunedau a sefydliadau gwirfoddol i gymryd rhan.

Bydd y Cyngor yn holi barn amrywiaeth eang o grwpiau cynrychioliadol megis y Panel Dinasyddion, y Fforwm 50+, cymdeithasau gwirfoddol a chymunedol, Cynghorau Tref a Chymuned, busnesau lleol, Cynghrair Anabledd Sir Gaerfyrddin a llawer un arall.

Gallwch roi gwybod i ni beth ydych chi'n ei feddwl trwy gwblhau ein harolwg ar-lein ar y gyllideb, sydd yn gofyn am eich barn am ein holl gynigion 'polisi' ar gyfer arbedion effeithlonrwydd. Mae'r arolwg hefyd yn gofyn am eich barn ar ffyrdd newydd posibl o weithio. Mae copïau caled o'r arolwg ar gael ar gais. Fel arall, gallwch gwblhau'r arolwg yn eich canolfannau gwasanaethau cwsmeriaid lleol;

‘Yr Hwb’ - Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli

Oriau Agor:
Llun - Iau: 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin

Oriau Agor:
Llun - Iau: 08:45 - 17:00
Dydd Gwener 08:45 - 16:30

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman
Neuadd y Dref, Heol Iscennen, Rhydaman

Oriau agor
Llun - Iau: 08:45 - 17:00
Dydd Gwener 08:45 - 16:30

*Sylwer* Mae pob Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gau ar fore dydd Mercher cyntaf pob mis tan 1.00pm er mwyn hyfforddi a chyfarwyddo'r tîm.

Gallwch rannu eich sylwadau am sut y dylai'r Cyngor flaenoriaethu gwasanaethau,  neu roi awgrymiadau am sut y gellid arbed arian, trwy anfon neges e-bost at ymgynghori@sirgar.gov.uk neu ffonio Galw Sir Gâr ar 01267 234567.

Gallwch hefyd ddweud wrthym beth ydych chi'n ei feddwl ar y cyfryngau cymdeithasol.


Y Camau Nesaf

Bydd pob barn a gyflwynir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn cael ei dadansoddi fel rhan o adroddiad ymgynghori ynghylch y gyllideb ar y mater. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei ystyried gan y cynghorwyr pan fyddant yn gosod cyllideb y Cyngor ar gyfer 2018/21.

Bydd copi o'r adroddiad ymgynghori ynghylch y gyllideb ar gael i'w weld ar wefan y Cyngor ym mis Chwefror 2018. Bydd copïau caled hefyd ar gael ar gais.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Prif Weithredwr

Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP
01267 234567
ymgynghori@sirgar.gov.uk.