Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033) - Cytundeb Cyflawni Drafft

Teitl: Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033) - Cytundeb Cyflawni Drafft

Adain o'r Cyngor: Yr Amgylchedd

Y Cyfnod Ymgynghori: 05 CHWE 2018 00:00 a 23 MAW 2018 16:30.

Y Gynulleidfa:

Yr holl breswylwyr, busnesau, rhanddeiliaid, trydydd sector a phartïon eraill sydd â buddiant, sefydliadau sy'n bartneriaid ac ymgyngoreion statudol.

Ardal:

Heb fod yn benodol

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn gam cyntaf pwysig o ran paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig, gan ddarparu cyfle i wneud sylwadau ar ddwy agwedd allweddol sef:

  • Amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r CDLl; a
  • Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS).

Mae'r Cytundeb Cyflawni hefyd yn nodi'r gweithdrefnau ar gyfer paratoi'r CDLl ynghyd ag amserlen sy'n pennu pob cam allweddol o'r broses baratoi CDLl.  Mae'r Cynllun Cynnwys Cymunedau hefyd yn dangos sut a phryd rydym yn bwriadu cynnwys ac ymgysylltu â chymunedau, y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill yn y broses o lunio'r Cynllun.


Sut mae cyfrannu

Cwblhewch yr arolwg ar-lein.Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r arolwg drwy ffonio 01267 228818 neu drwy e-bost . Neu, gellir hefyd gael copïau papur o'r arolwg o Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor a Llyfrgelloedd Cyhoeddus. 


Y Camau Nesaf

Bydd sylwadau'n cael eu hystyried drwy broses adrodd y Cyngor ac yn y pen draw, yn rhan o drafodaeth yn y Cyngor Llawn cyn i Lywodraeth Cymru gytuno ar y Cynllun. Bydd yr ymatebion ar gael yn gyhoeddus fel rhan o'r broses hon ac yn yr adroddiad ymgynghori.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Ian R Llewelyn
Rheolwr Blaen-gynllunio
8 Heol Spilman
Caerfyrddin
SA31 1LE
01267 228816
IRLlewelyn@sirgar.gov.uk