Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Gaerfyrddin – Adolygiad 10 Mlynedd

Teitl: Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Gaerfyrddin – Adolygiad 10 Mlynedd

Adain o'r Cyngor: Yr Amgylchedd

Y Cyfnod Ymgynghori: 20 GOR 2017 a 09 HYD 2017 .

Y Gynulleidfa:

Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan. 

Ardal:

Sir Gaerfyrddin

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Cafodd Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Gaerfyrddin 2007-2017 ei gyhoeddi gyntaf yn 2008. Cafodd ei gynhyrchu yn unol â Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a chanllawiau cysylltiol.

Ei ddiben oedd asesu i ba raddau y mae’r rhwydwaith hawliau tramwy yn Sir Gaerfyrddin yn diwallu anghenion y cyhoedd ar hyn o bryd a’u hanghenion tebygol yn y dyfodol, a chynllunio sut yr oedd y rhwydwaith yn mynd i gael ei reoli a’i wella ar gyfer defnyddwyr o bob math i’r dyfodol. Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn y broses o adolygu’r Cynllun, fel rhan o adolygiad statudol 10 mlynedd.

Prif nod y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yw cynllunio’n strategol, a nodi, blaenoriaethu a chynllunio gwelliannau i’r rhwydwaith hawliau tramwy yn Sir Gaerfyrddin. Bydd hyn yn creu gwell rhwydwaith o hawliau tramwy, a hwnnw’n fwy cynhwysol, ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddwyr yn cynnwys: cerddwyr, beicwyr, marchogion, pobl yn defnyddio cerbydau â modur, a phobl sydd â phroblemau symud, er mwyn gwella’u profiad o’r rhwydwaith hawliau tramwy ar draws Sir Gaerfyrddin.

Wrth ddatblygu’r cynllun, rhoddir ystyriaeth hefyd i farn ac anghenion tirfeddianwyr a rheolwyr tir lle mae eu tir yn cael ei groesi gan hawliau tramwy, ond ei fod hefyd yn cael ei ddefnyddio i amryw o bwrpasau eraill yn amrywio o ddefnydd busnes i weithgareddau hamdden.


Sut mae cyfrannu

Mae’r cyfnod ymgynghori yn agwedd allweddol bwysig ar y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Rydym am glywed eich barn chi am y rhwydwaith hawliau tramwy, a chasglu ynghyd yr awgrymiadau sydd gennych chi i Gyngor Sir Caerfyrddin, er mwyn inni reoli a gwella’r rhwydwaith hawliau tramwy yn y Sir. Wedyn, gallwn ystyried eich barn chi pan fyddwn yn pennu’r nodau a’r amcanion sydd i’w cynnwys yn yr ail Gynllun Gwella Hawliau Tramwy, sydd i fod i gael ei gyhoeddi yn 2018.


Er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi creu 4 arolwg gwahanol ar ffurf holiaduron; mae un wedi’i dargedu at y cyhoedd yn gyffredinol, un at grwpiau a mudiadau perthnasol/â buddiant, un at dirfeddianwyr a’r llall at Gynghorau Tref a Chymuned. Bydd hyn yn ein galluogi i gael amrywiaeth eang o adborth gan wahanol grwpiau buddiant.

Holiadur i'r Cyhoedd
Holiadur ar gyfer Sefydliadau
Holiadur Tirfeddianwyr
Holiadur ar gyfer Cynghorau Tref a Chymunedau


Y Camau Nesaf

Mae’ch adborth yn holl bwysig i ni a bydd eich arweiniad chi’n chwarae rhan allweddol yn ein helpu i reoli a gwella’r rhwydwaith hawliau tramwy yn Sir Gaerfyrddin, yn awr ac yn y dyfodol.

Diolch ichi am eich amser.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Cliff Cleaton
Rheolwr Trwyddedu Strydoedd Gwaith a Peiriannydd Mabwysiadau
Parc Myrddin
Caerfyrddin
SA31 1HQ
01267 224511
Ctcleaton@sirgar.gov.uk