Cynllun Llesiant Sir Gâr

Teitl: Cynllun Llesiant Sir Gâr

Adain o'r Cyngor: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâ

Y Cyfnod Ymgynghori: 05 HYD 2017 00:00 a 03 ION 2018 00:00.

Y Gynulleidfa:

Anogir pob preswylydd, unrhyw un sy’n gweithio o fewn unrhyw sector yn Sir Gâr a unrhyw un sy’n ymweld â’r sir i gymryd rhan. 

Ardal:

Sir Gâr

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod disgwyliad ar bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) i ddatblygu a chyhoeddi Cynllun Llesiant erbyn mis Mai 2018. Fel rhan o waith paratoi y Cynllun Drafft hwn mae BGC Sir Gâr wedi cynnal Asesiad Llesiant manwl ar lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwyllianol y sir a defnyddiwyd yr asesiad ynghyd â chyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu i adnabod yr amcanion llesiant ar gyfer y Cynllun a’r pwyntiau gweithredu i wneud cynnydd yn erbyn yr amcanion hynny.
Rydym yn ceisio eich barn ar yr amcanion a phwyntiau gweithredu hynny wrth i ni baratoi i gyhoeddi ein Cynllun Llesiant gyntaf ar gyfer Sir Gâr ym mis Mai 2018.


Sut mae cyfrannu

Cwbwlhewch yr arolwg arlein; lawrlwythwch yr arolwg, ei gwblhau a’i ddychwelyd at BGC Sir Gâr, d/o Cyngor Sir Gâr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP; cysylltwch â ni am gopi papur o’r arolwg ar 01267 224201 neu ebost gwybodaeth@ysirgaragarem.cymru

Holiadur

Os ydych yn byw, gweithio neu’n ymweld â Cheredigion a/neu Sir Benfro ac eisiau cyfrannu at ddatblygiad eu Cynlluniau Llesiant nhw, gallwch gael mynediad at eu cynlluniau drafft a’u hymgynghoriadau trwy’r dolenni isod:

Ceredigion

Sir Benfro


Y Camau Nesaf

Bydd adborth o’r ymgynghoriad hwn yn cael ei ystyried a’i ddefnyddio er mwyn hysbysu paratoi y Cynllun Llesiant terfynol erbyn mis Mai 2018. 


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Gwyneth Ayers
Tîm Cefnogi Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr
Neuadd Y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP
01267 224659
GAyers@sirgar.gov.uk