Llwybr Beicio Cylch Cyfyng ym Mharc Gwledig Pen-bre

Teitl: Llwybr Beicio Cylch Cyfyng ym Mharc Gwledig Pen-bre

Adain o'r Cyngor: Llwybr Beicio Cylch Cyfyng ym Mharc Gwledig Pen-bre

Y Cyfnod Ymgynghori: 01 RHAG 2017 00:00 a 31 RHAG 2017 23:59.

Y Gynulleidfa:

Ymgyngoreion Arbenigol Statudol, Aelodau Lleol y Cyngor Sir, y Cyngor Cymuned, trigolion lleol a/neu bob busnes/sefydliad trydydd sector.

Ardal:

Pen-bre

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Caerfyrddin gynnal ymgynghoriad cyn gwneud cais mewn perthynas â'r cynllun arfaethedig i ddatblygu llwybr beicio cylch cyfyng ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:
Datblygiad arfaethedig i greu llwybr beicio cylch cyfyng ym Mharc Gwledig Pen-bre.


Cyn cyflwyno cais yn ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yng Ngorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn gwneud cais.  .


Sut mae cyfrannu

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn 31 Rhagfyr 2017. Anogir ymgyngoreion i e-bostio'r sylwadau hyn at hamdden@sirgar.gov.uk neu trwy ddefnyddio’r arolwg ar-lein


Fel arall, mae ffurflenni ar gael yn Llyfrgell Llanelli a dylid eu hanfon at:
Gwasanaethau Hamdden, Richard Stradling, Llawr Uchaf, 3 Heol Spilman, Carmarthen, SA31 1LE.

 


Y Camau Nesaf

Ar ôl cwblhau'r ymgynghoriad bydd yr holl ymatebion yn cael eu casglu a'u crynhoi ynghyd ag arsylwadau/camau gweithredu priodol ac yn cael eu cynnwys yn adroddiad terfynol yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio a fydd yn rhan o'r cais cynllunio a gyflwynir ar ôl hynny.


Dogfennau Ategol

Mae’r holl ddogfennau perthnasol yn atodedig a bydd copi papur o'r holl ddarluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i'w harchwilio yn Llyfrgell Llanelli, Vaughan Street, Llanelli, SA15 3AS am gyfnod o 31 diwrnod rhwng 1 Rhagfyr 2017 a 31 Rhagfyr 2017 a gwahoddir ymgyngoreion i roi sylwadau.

Mae Llyfrgell Llanelli ar agor rhwng 9am a 7pm ar ddydd Llun a dydd Iau, rhwng 9am a 6pm ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener a rhwng 9am a 5pm ar ddydd Sadwrn. Mae'r llyfrgell ar gau ar ddydd Sul.


Draft Planning Application
Scheme Drawing
Geo-Environmental Review
Ecological Report
Design and Access Statement

Cyswllt:

Richard Stradling/Sara Griffiths
Rheolwr Busnes a Phrosiectau/Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion a Chymunedau
Llawr Uchaf, 3 Heol Spilman neu Bloc 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 1LE/SA31 3HB
01267 228393/01267 246618
RStradling@sirgar.gov.uk; SMGriffiths@sirgar.gov.uk