Trosglwyddo Asedau i’r Gymuned

Teitl: Trosglwyddo Asedau i’r Gymuned

Adain o'r Cyngor: Amgylchedd

Y Cyfnod Ymgynghori: 09 TACH 2017 a 30 TACH 2017 .

Y Gynulleidfa:

Anogir pob preswylydd, unrhyw un sy’n gweithio o fewn unrhyw sector yn Sir Gâr a unrhyw un sy’n ymweld â’r sir i gymryd rhan. 

Ardal:

Sir Gâr

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Trosglwyddo Asedau i’r Gymuned yw trosglwyddo tir neu adeiladau o feddiant y Cyngor i stiwardiaeth a / neu berchnogaeth sefydliad lleol. Rydym yn credu mai amcan sylfaenol trosglwyddo asedau i’r gymuned yw rhoi mwy o reolaeth i bobl a grwpiau cymunedol lleol ar ddyfodol eu hardal a’u cymuned. Yn aml, cymunedau sydd yn y sefyllfa orau i reoli cyfleusterau yn eu hamgylchedd lleol. Maent yn defnyddio nifer helaeth o wirfoddolwyr, ac mae eu gwybodaeth leol a’u rheolaeth ymarferol ar yr ased yn debygol o sicrhau gwell gwerth am yr arian, yn ogystal â defnydd dwysach o’r ased.
Ddwy flynedd yn ôl cytunodd Bwrdd Gweithredol y Cyngor ar becyn i gynnig cyfle i gynghorau cymuned neu grwpiau gymryd cyfrifoldeb dros reoli'r cyfleusterau yn eu hardaloedd. Mae mwy na 80 y cant o'r parciau a'r lleoedd chwarae eisoes wedi cael eu trosglwyddo neu ar fin cael eu cwblhau o dan raglen trosglwyddo asedau Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae cyfle ar gael o hyd i gymunedau gymryd cyfrifoldeb dros y parciau a'r lleoedd chwarae sy'n weddill yn Sir Gaerfyrddin.

 

Pa asedau sydd heb eu trosglwyddo eto? 

Lle Chwarae Bancffosfelen Parc Bryn, Llangennech
Lle Chwarae Clôs yr Ysgol,Bigyn; Lle Chwarae Dan y Banc, Felinfoel
Lle Chwarae Dyffryn Cennen, Ffairfach Lle Chwarae Felinfach
Lle Chwarae Golwg Yr Amman, Garnant Lle Chwarae Heol Plas Isaf, Llangennech;
Maes Hamdden Llandybie; Lle Chwarae Llannon
Lle Chwarae Traeth Llansteffan; Lle Chwarae Maesawelon, Cwrt Henri
Lle Chwarae Maes Ty Gwyn,Llangennech; Lle Chwarae Maesquarre, Betws
Lle Chwarae Morfa Park, Glanymor Lle Chwarae Nightingale Court, Bigyn
Lle Chwarae Parc Pendre, Kidwelly Lle Chwarae Pant Bryn Isaf, Bynea
Maes Hamdden Bancyddraenen Lle Chwarae Talyclun, Hendy
Maes Hamdden Ystradowen  

 

 

 

 

 

 

 


Sut mae cyfrannu

Trefnwyd sesiynau galw heibio ar gyfer pobl sy'n dymuno mynegi diddordeb i gymryd cyfrifoldeb dros reoli'r cyfleusterau sy'n weddill gyda dyddiad cau trosglwyddo terfynol o 31 Mawrth 2018. Cynhaliwyd y rhain rhwng 3 a 7pm yng Nghanolfan Aman ddydd Mawrth, 3 Hydref, Canolfan Addysg Caerfyrddin ddydd Mercher, 4 Hydref ac yn Llyfrgell Llanelli ddydd Iau, 5 Hydref; fodd bynnag, mae amser o hyd i chi gymryd rhan.
Gall ymgyngoreion gyflwyno eu sylwadau trwy Emily Hughes, gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Gellir cyflwyno Mynegiannau o Ddiddordeb o hyd hefyd gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Ar-lein

Lawrlwytho'r ffurflen mynegiant o ddiddordeb (.pdf):

 

 


Y Camau Nesaf

The feedback we receive from the consultation will be considered as part of an update report to Executive Board in early 2018 to decide on the future of those assets not transferred. The outcome of the decision will be effective from 1st April 2018.


Dogfennau Ategol

Croesawir mynegiannau o ddiddordeb gan unigolion, grwpiau o’r sector cymunedol a gwirfoddol neu Gynghorau Tref / Cymuned.
Gallwch gwblhau ffurflen mynegiant o ddiddordeb:

Ar-lein

Lawrlwytho'r ffurflen mynegiant o ddiddordeb (.pdf):

 

Cyswllt:

Emily Hughes
Rheolaeth Uwch Asedau
Adeilad 8, Parc Dewi Sant
Caerfyrddin
SA31 3HB
01267 246767
ehughes@sirgar.gov.uk