Ysgol Gynradd Gorslas – Cynyddu’r nifer o leoedd

Teitl: Ysgol Gynradd Gorslas – Cynyddu’r nifer o leoedd

Adain o'r Cyngor: Addysg

Y Cyfnod Ymgynghori: 06 TACH 2017 9:30yb a 17 RHAG 2017 11:59yp.

Y Gynulleidfa:

Bydd ymgynghori ar y cynnig hwn yn dilyn y canllawiau a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru a bydd yn cynnwys partÏon â diddordeb a nodwyd, gan gynnwys llywodraethwyr ysgol, staff ysgol, rhieni, disgyblion, cynghorwyr lleol, cynghorwyr cymuned, Estyn, undebau, Aelod Cynulliad / Aelod Cynulliad Rhanbarthol, awdurdodau cyfagos a rhanddeiliaid eraill fel y nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (2013).

Ardal:

Dalgylch Gorslas. 

Pam yr ydym yn ymgynghori?

O achos y cynnydd yn y galw am leoedd addysg cyfrwng Cymraeg, mae'r Awdurdod Lleol yn bwriadu cynyddu y nifer o leoedd yn Ysgol Gynradd Gorslas o 110 i 210. Bydd hyn yn helpu’r ysgol i ddarparu ar gyfer y galw presennol ac yn y dyfodol am leoedd addysg cyfrwng Cymraeg. Mae rhagor o wybodaeth mewn perthynas â'r cynnig a'r angen i gynyddu y nifer o leoedd ar gael yn y ddogfen ymgynghori atodedig.


Sut mae cyfrannu

Gwahoddir ymgynghoreion i gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r cynnig trwy ddychwelyd y pro-forma sydd wedi’i gynnwys yn y ddogfen ymgynghori atodedig (Atodiad E) neu yn ysgrifenedig i’r:
Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB.
Fel arall, gall ymgynghoreion gyflwyno sylwadau trwy ddanfon e-bost at: aaprma@sirgar.gov.uk 


Y Camau Nesaf

Bydd adroddiad yr ymgynghoriad yn cael ei gynhyrchu a'i gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin a fydd yn crynhoi'r sylwadau a gyflwynwyd gan yr ymgynghoreion ac ymateb Cyngor Sir Caerfyrddin i'r sylwadau hyn.


Dogfennau Ategol

Mae'r ddogfen ymgynghori sy'n darparu'r holl wybodaeth berthnasol mewn perthynas â'r cynnig yn atodedig.

Dogfen ymgynghori Gorslas

Cyswllt:

Sara Griffiths
Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion a Chymunedau
Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HB
01267 246618
SMGriffiths@sirgar.gov.uk