Ymgynghoriad Cyhoeddus Adeilad Ysgol Newydd – Ysgol Gynradd Gorslas

Teitl: Ymgynghoriad Cyhoeddus Adeilad Ysgol Newydd – Ysgol Gynradd Gorslas

Adain o'r Cyngor: Addysg

Y Cyfnod Ymgynghori: 06 HYD 2017 00:00 a 19 HYD 2017 00:00.

Y Gynulleidfa:

Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan. 

Ardal:

Dalgylch Gorslas. 

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am adeiladu ysgol newydd i ddisodli adeilad presennol Ysgol Gynradd Gorslas, gan greu mwy o le i blant oedran cynradd, a chynnwys lle i feithrinfa allanol. Byddai adeilad newydd yn helpu i ateb y galw am leoedd addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal a byddai'n darparu ar gyfer y nifer gynyddol o ddisgyblion sydd am fynychu'r ysgol. Mae'r cynigion yn cynnwys ardal gemau aml-ddefnydd, maes chwaraeon a neuadd ysgol y gellir ei rannu gyda'r gymuned leol ac fe'i cynllunnir fel rhan o Raglen Moderneiddio Ysgolion gwerth £250 miliwn, a ariennir gan y cyngor gyda chymorth Llywodraeth Cymru o’r fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif. Bydd yr ymgynghoriad yn rhoi cyfle i'r ymgynghoreion edrych ar y cynlluniau ar gyfer yr adeilad ysgol newydd a chymryd rhan mewn trafodaeth ynglŷn â'r datblygiad.


Sut mae cyfrannu

Mae croeso i ymgynghoreion fynychu'r ymgynghoriad ar sail galw heibio a byddant yn gallu cymryd rhan mewn trafodaeth a gofyn cwestiynau ynglŷn â'r datblygiad. Bydd ffurflenni ar gael yn Neuadd Eglwys Sant Lleian, Gorslas, os hoffai ymgynghoreion gynnig unrhyw sylwadau.


Y Camau Nesaf

Bydd adborth yr ymgynghoriad yn cael ei ddadansoddi a'i ddefnyddio i gynorthwyo datblygiad y cynllun.


Dogfennau Ategol

Nid oes adroddiadau, dogfennau, delweddau, mapiau na dolenni cyswllt i ategu'r ymgynghoriad. Bydd cynlluniau yn cael eu harddangos yn Neuadd Eglwys St Lleian, Gorslas ar 18fed o Hydref 2017 rhwng 3-7yh.

 Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb

Cyswllt:

Sara Griffiths
Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion a Chymunedau
Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HB
01267 246618
SMGriffiths@sirgar.gov.uk