Adolygiad o Etholaethau Seneddol

Teitl: Adolygiad o Etholaethau Seneddol

Adain o'r Cyngor: Prif Weithredwr/Adfywio a Pholisi

Y Cyfnod Ymgynghori: 17 HYD 2017 00:00 a 08 RHAG 2017 00:00.

Y Gynulleidfa:

Yr holl breswylwyr, Cynghorwyr, Aelodau Seneddol, Aelodau Cynulliad a Phleidiau Gwleidyddol.

Ardal:

Holl Ffiniau Etholaethau Sir Gaerfyrddin.

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae'r Adolygiad o Etholaethau Seneddol bellach yn cael ei gynnal gan y pedwar Comisiwn i Ffiniau yn eu rhannau perthnasol o'r Deyrnas Unedig. Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru bellach yn gofyn am sylwadau ynghylch ei gynigion diwygiedig. Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal dros oddeutu dwy flynedd a hanner. Bydd yr argymhellion terfynol yn cael eu cyflwyno i'r Senedd ym mis Medi 2018 ac os cytunir ar y rhain bydd yr etholaethau newydd yn weithredol yn yr Etholiad Cenedlaethol nesaf yn 2020.


Sut mae cyfrannu

Sylwadau ysgrifenedig neu electroneg


Y Camau Nesaf

Dechreuodd yr adolygiad ar 13 Medi 2016 pan gyhoeddwyd y cynigion cychwynnol. Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn gofyn am sylwadau gan yr holl bartïon sydd a wnelont â'r mater a bydd yn ystyried yr holl sylwadau sy'n dod i law cyn llunio ei gynigion drafft.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Amanda Bebb
Rheolwr y Gwasanaethau Etholiadol
Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew
Caerfyrddin
SA31 1HQ
01267 228609
ABebb@sirgar.gov.uk