Gwahoddiad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisio - Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

Teitl: Gwahoddiad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisio - Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

Adain o'r Cyngor: Yr Amgylchedd

Y Cyfnod Ymgynghori: 05 CHWE 2018 00:00 a 29 MAI 2018 14:00.

Y Gynulleidfa:

Yr holl breswylwyr, busnesau, rhanddeiliaid, trydydd sector a phartïon eraill sydd â buddiant a sefydliadau sy'n bartneriaid.

Ardal:

Ar draws y Sir. 

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Fel rhan o baratoi Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig, rydym yn gwahodd tirfeddianwyr, datblygwyr, rhanddeiliad, aelodau o'r cyhoedd a phartïon sydd â diddordeb i gynnig safle i'w gynnwys yn y CDLl.  Gellir defnyddio'r gwahoddiad hefyd i ofyn am i safleoedd gael eu heithrio o'r CDLl Diwygiedig.  Mae'r gwahoddiad i gyflwyno safleoedd ymgeisio yn gyfle pwysig i gynnig tir i'w gynnwys neu ei ddiogelu yn y Cynllun. 


Sut mae cyfrannu

Cwblhewch yr arolwg ar-lein. Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r arolwg drwy ffonio 01267 228818 neu drwy e-bostio. Neu, gellir hefyd gael copïau papur o'r arolwg o Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor a Llyfrgelloedd Cyhoeddus.

I gwblhau'r arolwg ar-lein, mae rhaid bod gennych ddogfennau cefnogol wrth law i lanlwytho atodiadau.

Fel isafswm, bydd angen atodiad sy'n cynnwys Cynllun Arolwg Ordnans gyda'r safle wedi’i amlinelli mewn coch. Gellir lanlwytho y map ym Mhwynt 17 yr Arolwg. Fel arall, ni fyddwch yn gallu bwrw ymlaen gyda’r gweddill o’r arolwg.

Nodir: Gellir prynu Cynlluniau Arolwg Ordnans o Ganolfannau Gwasanaeth Cwsmer y Cyngor, neu drwy dudalen we'r Porth CynllunioY Camau Nesaf

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio fel sail i ddewis safleoedd i'w cynnwys neu beidio yn y CDLl. Bydd yr ymatebion yn cael eu cyhoeddi fel cofrestr ddiwedd yr haf a bydd y safleoedd llwyddiannus yn cael eu cynnwys yn y CDLl Adneuol a fydd yn cael ei gyhoeddi yn haf 2019. 


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Ian Llewelyn
Rheolwr Blaen-gynllunio
8 Heol Spilman
Caerfyrddin
SA31 1LE
01267 228818
IRLlewelyn@sirgar.gov.uk