Adroddiad Asesiad Llesiant Sir Gar 2016/17

Teitl: Adroddiad Asesiad Llesiant Sir Gar 2016/17

Adain o'r Cyngor: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr

Y Cyfnod Ymgynghori: 03 CHWE 2017 a 03 MAW 2017 .

Y Gynulleidfa:

Holl drigolion, busnesau a sefydliadau

Ardal:

Sir Gyfan

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i rym ym mis Ebrill 2015, ac yn sgil hynny sefydlwyd partneriaethau sy'n cynnwys darparwyr gwasanaethau allweddol ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru. Gelwir y partneriaethau hyn yn Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac o dan y Ddeddf mae'r byrddau hyn yn gyfrifol am wella llesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol eu cymunedau.

Drwy gydol 2016 cynhaliodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin gyfres o ymarferion dadansoddi data a bu'n ymgysylltu ac yn ymgynghori'n helaeth er mwyn cael darlun cliriach o ystyr llesiant i bobl a chymunedau Sir Gaerfyrddin. Mae canfyddiadau'r gwaith hwn wedi eu nodi yn Adroddiad Asesiad Llesiant Sir Gaerfyrddin y bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei ddefnyddio ochr yn ochr â gwybodaeth arall i ddatblygu cynllun ar gyfer llesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol yn Sir Gaerfyrddin yn awr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rydym am wybod a ydych yn cytuno â'n hasesiad llesiant ac yn eich gwahodd i rannu eich sylwadau drwy ateb yr arolwg byr hwn.


Sut mae cyfrannu

Arolwg ar-lein


Y Camau Nesaf

Defnyddir canfyddiadau'r ymgynghoriad i adeiladu ar ganfyddiadau'r adroddiad ac i gyfeirio gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wrth gamu ymlaen.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Rebecca Llewhellin
Swyddog Polisi, Llywodraethu a Pholis
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP
01267224164
rsllewhellin@sirgar.gov.uk