Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2017-2020

Teitl: Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2017-2020

Adain o'r Cyngor: Addysg

Y Cyfnod Ymgynghori: 24 HYD 2016 a 19 RHAG 2016 .

Y Gynulleidfa:

Aelodau, Staff ysgolion, Cyrff Llywodraethu, Cynghorau Ysgol, Rhieni

Ardal:

Unrhyw ward/ardal

Pam yr ydym yn ymgynghori?

Mae'n ofynnol i Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ddatblygu cynllun sy’n dangos sut y mae'n bwriadu datblygu system addysg sy'n ei gwneud yn bosibl i fwy o ddysgwyr o bob oedran ddatblygu amrywiaeth ehangach o sgiliau iaith yn y Gymraeg. Bydd hyn yn eu galluogi i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau personol, yn gymdeithasol ac yn y gweithle.

Hefyd mae angen i’r cynllun adlewyrchu strategaeth ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg sy'n anelu i sicrhau 'Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050'. I gyflawni hyn cred Llywodraeth Cymru fod angen nifer o bethau i ddigwydd sy’n cynnwys ‘mwy o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg'.

Nod y strategaeth yw dyblu'r nifer o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y system addysg yn allweddol i sicrhau bod plant yn gallu datblygu eu sgiliau ac i greu siaradwyr newydd. Bydd y cynlluniau strategol yn darparu ffordd i Lywodraeth Cymru i fonitro’r ffordd y mae awdurdodau lleol yn ymateb ac yn cyfrannu at weithredu’r amcan hwn.

Mae'r ymgynghoriad ar agor tan y 19eg o Ragfyr, 2016.


Sut mae cyfrannu

Gallwch ymateb trwy gwblhau’r holiadur ar-lein, cyflwyno ffurflen ymateb drwy e-bost i WESP@sirgar.gov.uk neu drwy'r post i:-

Ymgynghoriad CSyGMA,
Yr Adran Addysg a Phlant,
Adeilad 2,
Parc Dewi Sant,
Caerfyrddin,
SA31 3HB


Y Camau Nesaf

Bydd adborth yr ymgynghoriad yn cael ei ddefnyddio i ddylanwadu ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin. Bydd y Cynllun terfynol yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor Sir erbyn y 1af o Fehefin, 2017.


Dogfennau Ategol

Cyswllt:

Catrin Griffiths
Ymgynghorydd Her gyda’r cyfrifoldeb am y Gymraeg
Adran Addysg a Phlant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant
Caerfyrddin
SA31 3HB
01267 246 641
CSGriffiths@sirgar.gov.uk