Ysgol Parc y Tywyn – I ddarparu darpariaeth feithrin

Teitl: Ysgol Parc y Tywyn – I ddarparu darpariaeth feithrin

Adain o'r Cyngor: Addysg

Y Cyfnod Ymgynghori: 06 TACH 2017 9:30yb a 17 RHAG 2017 23:59yp.

Y Gynulleidfa:

Bydd ymgynghori ar y cynnig hwn yn dilyn y canllawiau a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru a bydd yn cynnwys partÏon â diddordeb a nodwyd, gan gynnwys llywodraethwyr ysgol, staff ysgol, rhieni, disgyblion, cynghorwyr lleol, cynghorwyr cymuned, Darparwyr meithrin a gwarchodwyr plant presennol, Estyn, undebau, Aelod Cynulliad / Aelod Cynulliad Rhanbarthol, awdurdodau cyfagos a rhanddeiliaid eraill fel y nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion (2013).

Ardal:

Dalgylch Ysgol Parc y Tywyn. 

Pam yr ydym yn ymgynghori?

I safoni darpariaeth feithrin yr awdurdod lleol yn ardal Porth Tywyn a Phen-bre ac i safoni darpariaeth feithrin cyfrwng Cymraeg yr awdurdod lleol yn yr ardal. Mae rhagor o wybodaeth mewn perthynas â'r cynnig a'r angen i gynyddu y nifer o leoedd ar gael yn y ddogfen ymgynghori atodedig.


Sut mae cyfrannu

Gwahoddir ymgynghoreion i gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r cynnig trwy ddychwelyd y pro-forma sydd wedi’i gynnwys yn y ddogfen ymgynghori atodedig (Atodiad E) neu yn ysgrifenedig i’r:


Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB.


Fel arall, gall ymgynghoreion gyflwyno sylwadau trwy ddanfon e-bost at: aaprma@sirgar.gov.uk


Y Camau Nesaf

Bydd adroddiad yr ymgynghoriad yn cael ei gynhyrchu a'i gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin a fydd yn crynhoi'r sylwadau a gyflwynwyd gan yr ymgynghoreion ac ymateb Cyngor Sir Caerfyrddin i'r sylwadau hyn.


Dogfennau Ategol

Mae'r ddogfen ymgynghori sy'n darparu'r holl wybodaeth berthnasol mewn perthynas â'r cynnig yn atodedig.

Dogfen ymgynghori i ddarparu darpariaeth feithrin

Cyswllt:

Martin Jones
Swyddog Prosiect Datblygu Ysgolion
Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HB
01267 246475
MartinJones@sirgar.gov.uk